Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

download (1)Arbeidsrecht: het arbeidsrecht ziet voornamelijk op de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, de nakoming en het eindigen daarvan. Hierin zitten alle rechten en plichten van de werknemer en de werkgever besloten die voorvloeien uit de arbeidsovereenkomst, de wet en de eventueel van toepassing zijnde cao. De meeste conflicten tussen de werknemer en de werkgever gaan over ziekte, loon en ontslag.

Beëindiging arbeidsovereenkomst:
De arbeidsovereenkomst kan op veel verschillende manieren beëindigd worden. Zo kan de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen bij afloop van het contract. Dit is alleen het geval bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd. Arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd kunnen niet zomaar opgezegd worden door de werkgever. De werknemer kan een dergelijke arbeidsovereenkomst wel opzeggen met inachtneming van de opzegtermijnen. De werkgever moet voor een opzegging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd toestemming van het CWI hebben. De werkgever kan bij het CWI om een zogenaamde ontslagvergunning vragen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of bij disfunctioneren van een werknemer. Daarnaast kan de werkgever, maar ook de werknemer de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voorts bestaat er de mogelijkheid voor de werkgever, maar ook voor de werknemer om een ontslag op staande voet te geven. Dit heeft vaak vergaande consequenties, aangezien het met onmiddellijke ingang in werking treedt.

Ziekte:
Een relatief veel voorkomend conflict tussen de werkgever en een werknemer gaat over ziekte. De werkgever schakelt in veel gevallen dan een arboarts in, die beoordeelt de ziekte van de werknemer. Voorts kan een arboarts bepalen wat een werknemer eventueel nog wel voor (aangepast) werk kan verrichten om zo de werknemer te laten re-integreren. De werknemer is verplicht zich aan voorschriften van de arboarts te voldoen. Doet de werknemer dit niet, dan kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten of zelfs stoppen. Indien de werknemer het niet eens is met het oordeel van de arboarts, dan heeft hij de mogelijkheid om een second opinion te vragen bij het UWV.

Gelijke behandeling:
De werkgever mag niet discrimineren! Dus de werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, geen onderscheid maken op grond van handicap of chronische ziekte, geen onderscheid op leeftijd en ten slotte geen onderscheid in personen op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Wanneer een werknemer van mening is dat de werkgever discrimineert, dan kan de werknemer naar de Commissie gelijke behandeling stappen. De Commissie kan een gedraging van de werkgever onrechtmatig verklaren, een gedraging  van de werkgever verbieden of een bevel tot ongedaanmaking van de gevolgen afgeven.

Daarnaast komen in het arbeidsrecht regelmatig conflicten voor over betaling van het loon en over vakantie- en verlofregelingen.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen op het gebied van arbeidsrecht. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Thijssen Advocatuur, wij staan u graag bij.