Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thijssen Advocatuur B.V.

Artikel: 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en
  Thijssen Advocatuur B.V..
 2. Het staat Thijssen Advocatuur B.V. vrij om met de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden
  afwijkende afspraken te maken. Dit geschiedt uitsluitend schriftelijk. De eventueel afwijkende voorwaarden
  prevaleren dan boven deze algemene voorwaarden.
 3. Verstrekte opdrachten worden door Thijssen Advocatuur B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de
  opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de
  wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 4. De advocaat is jegens de opdrachtgever gehouden om zich als advocaat in te spannen en om de belangen van
  de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Hij zal daartoe al datgene doen, wat redelijkerwijs van een
  advocaat verwacht mag worden.
 5. Op deze overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.
  Artikel:2 Aansprakelijkheid
 6. Indien er tengevolge van een door de advocaat gemaakte fout schade ontstaat voor de opdrachtgever, is de
  advocaat alleen gehouden deze schade aan de opdrachtgever te vergoeden indien en voorzover deze schade valt
  onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De advocaat is verzekerd conform de richtlijnen
  van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 7. Voor zover niet tot de organisatie van Thijssen Advocatuur B.V. behorende derden bij de uitvoering van de
  opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Iedere
  aansprakelijkheid van Thijssen Advocatuur B.V. voor tekortkoming(en) van deze derde(n) wordt uitgesloten.
  Artikel: 3 Honorarium
 8. Per 1 januari van elk jaar is Thijssen Advocatuur B.V. gerechtigd om het overeengekomen basisuurtarief te
  verhogen tot het vanaf die datum door Thijssen Advocatuur B.V. gehanteerde basisuurtarief.
 9. Het honorarium is exclusief overige kosten, zoals voorschotten en omzetbelasting.
 10. Voorschotten, zoals griffierechten, legeskosten, deurwaarderskosten, reiskosten e.d. worden separaat van het
  honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 11. Voor reiskosten wordt in de regel een bedrag van € 0,35 per gereden kilometer exclusief omzetbelasting in
  rekening gebracht alsmede een vergoeding voor de reistijd van een bedrag zijnde de helft van het op dat moment
  geldende uurtarief exclusief omzetbelasting.
  Artikel: 4 Toevoeging
 12. Ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand bestaat binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid om in aanmerking te
  komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij neemt de overheid het
  honorarium van de aan de opdrachtgever toegevoegde advocaat gedeeltelijk of geheel voor haar rekening. Of dit
  mogelijk is hangt van vele factoren af waaronder in ieder geval het inkomen van de opdrachtgever en de met de
  opdrachtgever samenwonende partner, het vermogen van de opdrachtgever, het belang van de zaak, de aard van
  de zaak en de aanwezige aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer.
 13. Indien een toevoeging wordt afgegeven dan dient de opdrachtgever in de regel aan Thijssen Advocatuur B.V.
  voor het honorarium een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan wordt bepaald door de Raad voor
  Rechtsbijstand en is afhankelijk van het inkomen van de opdrachtgever en de eventuele partner van de
  opdrachtgever.
 14. Naast de eigen bijdrage kunnen er nog kosten van het griffierecht, leges en bepaalde deurwaarderskosten in
  rekening worden gebracht.
 15. De advocaat zal op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een inschatting proberen te maken
  of het mogelijk is om een toevoeging te verkrijgen. Vaak is echter niet voorspelbaar of een verzoek om een
  toevoeging zal worden gehonoreerd en wat de hoogte van een eventueel eigen bijdrage zal zijn. Het is aan de
  opdrachtgever zelf om te beslissen of een aanvraag voor een toevoeging moet worden ingediend.
 16. Indien een aanvraag voor een toevoeging in eerste of latere instantie wordt gehonoreerd dan zullen de aan
  deze aanvraag bestede tijd en kosten door de advocaat niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht
  doch worden behandeld als werkzaamheden en kosten vallend onder de uiteindelijk verkregen toevoeging.
 17. Indien een aanvraag voor een toevoeging in eerste of latere instantie echter niet wordt gehonoreerd dan zal de
  aan de zaak bestede tijd en kosten wel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van een
  uurtarief.
 18. Bij een wijziging in de financiële situatie en/of woonsituatie van de opdrachtgever kan het recht op een

toevoeging ontstaan of eventueel teniet gaan. De opdrachtgever dient Thijssen Advocatuur B.V. over een
dergelijke verandering direct mededeling te doen.

 1. Wanneer de opdrachtgever mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging en toch verkiest om daarvan
  geen gebruik te maken dan verlangt Thijssen Advocatuur B.V. van de opdrachtgever dat deze dit schriftelijk
  bevestigt. Thijssen Advocatuur B.V. kan daarvoor aan de opdrachtgever een schriftelijke verklaring ter
  ondertekening en retournering voorleggen.
  Artikel: 5 Betalingsvoorwaarden
 2. Thijssen Advocatuur B.V. zal bij aanvang van de opdracht middels een factuur een voorschot vragen voor
  (een gedeelte van) het verwachte verschuldigde honorarium dan wel de eigen bijdrage alsmede de vermoedelijk
  te maken kosten.
 3. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum. Thijssen Advocatuur B.V. kan in spoedeisende
  situaties een kortere betalingstermijn hanteren. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat
  het verschuldigde bedrag door Thijssen Advocatuur B.V. is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de
  bankrekening van Thijssen Advocatuur B.V. is bijgeschreven.
 4. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim
  zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum, dat
  de declaratie uiterlijk betaald had moeten zijn.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de gedeclareerde
  bedragen komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van
  het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
 6. Thijssen Advocatuur B.V. kan bij het versturen van een aanmaning aanmaningskosten ad. € 15,- exclusief
  omzetbelasting en kantoorkosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 7. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Thijssen Advocatuur B.V.
  gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst van opdracht op te zeggen. In geval van
  gefinancierde rechtsbijstand is Thijssen Advocatuur B.V. gerechtigd de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken
  om tot beëindiging van de gefinancierde rechtsbijstand over te gaan. Het is niet noodzakelijk dat Thijssen
  Advocatuur B.V. de opdrachtgever aanmaant, sommeert of in gebreke stelt om zich op deze bepaling te kunnen
  beroepen. Thijssen Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze opschorting of
  onttrekking zou kunnen voortvloeien.
  Artikel: 6 Eindigen van de overeenkomst van opdracht
 8. Iedere partij bij de overeenkomst van opdracht is gerechtigd de overeenkomst van opdracht op te zeggen
  indien de uitvoering daarvan niet mogelijk is.
 9. De opzegging van de overeenkomst van opdracht geschiedt schriftelijk.
 10. De overeenkomst van opdracht eindigt ook met het voltooien van de opdracht zoals omschreven in de
  overeenkomst.
 11. Thijssen Advocatuur B.V. zal bij beëindiging van de opdracht het dossier archiveren en eventueel aan
  opdrachtgever toebehorende stukken en gerechtelijke stukken aan opdrachtgever doen toekomen. Het dossier zal
  ten minste 7 jaar in het archief worden bewaard waarna het vernietigd zal worden.
  Artikel: 7 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 12. Thijssen Advocatuur B.V. is als gevolg van geldende regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen
  en financieren van terrorisme verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke
  transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
  Artikel: 8 Klachtenregeling
 13. Op deze overeenkomst is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is te vinden op de website van
  ons kantoor. In onze kantoorklachtenregeling staat ook aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd
  als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid.