Privacybeleid

Privacyverklaring Thijssen Advocatuur

Thijssen Advocatuur vindt het belangrijk dat de privacy van de gebruikers die van haar diensten
gebruikmaken wordt gewaarborgd. Met uiterste zorgvuldigheid worden de persoonsgegevens van de
gebruikers verwerkt.
Thijssen Advocatuur geeft met het onderstaande uitvoering aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) aan haar dienstverlening stelt.
Grondslag verkrijgen en verwerken van uw persoonsgegevens
Thijssen Advocatuur verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt en/of
doordat u gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar
worden enkel door ons verwerkt bij toestemming van de ouder(s), voogd(en) of van rechtswege na
benoeming door de rechtbank.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Thijssen Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens die onder meer in onderstaand overzicht
benoemd worden:

 • Basisinformatie – Voor- en achternaam
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens – Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen
 • Aanvullende persoonsgegevens – Identiteitsbewijs
 • nationaliteit
 • huwelijkse staat
 • Bankrekeningnummer
 • Technische gegevens – IP-adres
 • Internetbrowser
 • Apparaat type
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens – Burgerservicenummer
 • Medische gegevens
 • Financiële gegevens
 • Gegevens van kinderen
 • Seksuele voorkeur
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt dit kan onder meer zijn tijdens het
  invullen van het verzoek tot opdracht formulier, het startdocument, in een bespreking, in het
  telefonisch contact, tijdens een sollicitatie.

Voor welke doeleinden zijn de persoonsgegevens nodig?
Thijssen Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de
volgende doeleinden:

 • Voor het verlenen van de overeengekomen diensten en producten in de juridische
  dienstverlening.
 • Ter uitvoering van de dienstverlening om met u (indien dit nodig is) in contact te kunnen
  treden.
 • Het innen van uw betaling of vergoeding(en).
 • Indien hier een wettelijke verplichtingen toe is of dit volgens de (beroeps)regels verplicht is,
  zoals bijvoorbeeld de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van
  witwassen en financieren van terrorisme.
 • Voor het gebruik en verbeteren van de website van het advocatenkantoor en hierdoor
  kunnen de diensten en producten worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.
 • Ter controle van eventueel tegenstrijdige belangen bij nieuwe zaken.
  Wat wordt er gedaan met de persoonsgegevens?
  Thijssen Advocatuur gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u deze
  persoonsgegevens aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn vrijwillig en
  uitdrukkelijk door de gebruiker van onze diensten en/of website opgegeven.
  Tijdspanne bewaring van de persoonsgegevens
  Thijssen Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hiervoor
  genoemde doeleinden. De wettelijke bewaartermijn volgens de beroeps- of gedragsregels worden
  gehanteerd mocht hier sprake van zijn.
  De bewaartermijn(en) die Thijssen Advocatuur hanteert luiden als volgt:
 • De op papier geschreven gegevens die tevens ook uw persoonsgegevens inhouden worden
  vijf jaren na sluiting van uw zaaksdossier bewaard.
 • De administratieve- en financiële gegevens alsmede uw persoonsgegevens worden zeven
  jaren na sluiting van uw zaaksdossier bewaard.
 • De digitale gegevens alsmede uw persoonsgegevens worden twintig jaar na sluiting van uw
  zaaksdossier bewaard.
  Worden de gegevens met andere gedeeld?
  In beginsel verstrekt Thijssen Advocatuur uw persoonsgegevens nimmer aan derde partijen. Het kan
  echter nodig zijn dat uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld: om onze diensten uit te
  voeren of als ons advocatenkantoor hiertoe op grond van een rechterlijke uitspraak of de wet
  verplicht is.
  Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de opdracht van Thijssen Advocatuur, dan sluiten
  wij een overeenkomst van opdracht die voldoet aan de eisen van de AVG. Deze derde blijft zelf
  verantwoordelijk om zorg te dragen voor de verwerking van desbetreffende gegevens volgens
  naleving van de AVG.
  Wijze beveiliging gegevens
  Thijssen Advocatuur hecht een grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Er
  worden dan ook passende organisatorische en technische maatregelen genomen om verlies,
  misbruik, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onbevoegde toegang tegen te
  gaan.

Mocht er toch onverhoopt sprake zijn van een onbevoegde toegang zullen de betrokkene direct op
de hoogte worden gebracht en zal dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld.
Via info@thijssenadvocatuur kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft over de wijze van
beveiliging van uw persoonsgegevens of als er aanwijzingen zijn van misbruik.
Uw recht betreffende uw persoonsgegevens?
U behoudt ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, in te zien of te laten
verwijderen. Verwijdering kan geschieden indien verwerking van uw persoonsgegevens niet (langer)
gerechtvaardigd is of indien de gegevens niet langer juist zijn. Daarnaast behoudt u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Een verzoek tot correctie, inzage of verwijdering kan
worden gestuurd naar: info@thijssenadvocatuur. U zult zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
vier weken, nader bericht ontvangen.
Betreffende uw verzoek tot correctie, inzage of verwijdering wordt ter verificatie verzocht om een
kopie van uw geldige identiteitsbewijs, met afgeschermde pasfoto en BSN-nummer, mee te sturen.
Dit is nodig om uw privacy te kunnen beschermen.
Er bestaat een mogelijkheid waarbij Thijssen Advocatuur niet aan uw verzoek kan voldoen. Dit kan
het geval zijn om aan onze wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen. Hierbij kan
gedacht worden aan de geheimhoudingsplicht die rust op advocaten. Mocht een dergelijk geval zich
voordoen wordt dit uitsluitend met een motivering kenbaar gemaakt.
Wijziging privacyverklaring
Thijssen Advocatuur behoudt zicht het recht om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder
gewenst moment te kunnen wijzigen, hiervoor is geen voorafgaande kennisgeving vereist. Bij
ingrijpende veranderingen van de privacyverklaring zal dit duidelijk worden gepubliceerd op de
website van het advocatenkantoor: www.thijssenadvocatuur.nl. Het is daarom aan te raden om
regelmatig de website te raadplegen.
Contact
Bij eventuele vragen of opmerkingen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u
(schriftelijk) contact opnemen met: mw. mr. M.T.A. Thijssen, Thijssen Advocatuur,
info@thijssenadvocatuur.nl.